Bezinning & Gebeden
Start Gebeden

 

Voor Email naar de website klik hier

                                           

 

  (voor gebeden klik op de menuknop hierboven)

 

 

 

 

 Bezinning 1

 

 

Sacramentsdag – Eucharistie en Christen zijn

 

 

In de eerste lezing hoorden we het verhaal uit Exodus(Uittocht). Mozes krijgt van God de Tien Geboden, of beter gezegd: de Tien Woorden, de tien leefregels om goed en rechtvaardig met elkaar te leven. God geeft die tien tips aan zijn volk, opdat zij kunnen overleven in de woestijn. Hij heeft het beste voor met hen en Mozes geeft deze woorden door. Maar God geeft niet alleen deze regels. Hij wil ook dat zij gedáán worden.

God wil om die reden met zijn volk een verbond sluiten. Hij wil dat zijn volk zijn partner wordt. God en zijn volk worden zo bondgenoten. Zeg maar: vrienden voor het leven.

God zal zijn volk nooit in de steek laten, als het zijn regels om met elkaar recht­vaardig te leven ook dóet.

Jezus van Nazareth dééd in zijn korte leven de woorden van God. Hij bracht heil en genezing, en wel zo, dat Hij de machthebbers voor de voeten liep. Uiteindelijk kostte het Hem de kop.

Op de avond voor zijn marteling en terechtstelling hield Hij maaltijd, waaronder men de bevrijding herdacht vele eeuwen daarvoor uit de slavernij van Egypte.

Tijdens deze maaltijd nam Hij brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood en gaf het hun met de woorden:

'Neemt het, dit is mijn Lichaam'.

Zo hoorden wij het de evangelist Marcus vertellen.

Anders gezegd: Jezus was trouw in zijn daden aan de leefregels van God, aan het verbond tussen god en zijn mensen.

Tijdens zijn leven was Hij geweest als brood voor de hongerigen. Hij wilde dat zijn leerlingen Hem daarin volgen, navolgen.

Daarom reikte Hij het brood aan. Hij is het zelf.

We hoorden eveneens: "Ook nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en gaf die beker. Ze dronken er allen uit. En Hij zei hun: Dit mijn bloed van het verbond, uitgeschonken voor velen. Anders gezegd zei Jezus: Ik heb trouw willen zijn aan het verbond met God. Deze wijn is als mijn bloed, mijn levensgeest.

Als je ervan drinkt, word je mijn bloedverwant WORD JE MIJN broer of zus. Dan ben je ook trouw aan het verbond, dat God met ons gesloten heeft. Dan zul je dóén, wat Ik je heb voorgedáán.

De woorden: Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed' of beter 'Dit, mijn Lichaam. Dit, mijn bloed, moesten we niet eng verstaan. Als je het brood eet en de wijn drinkt, eet en drink je van het lichaam en bloed van Jezus; onze Messias, onze Christus. Dat heeft niets te maken met kanni­balisme, maar alles met: een vereenzelviging met Jezus, met zijn manier van leven.

In onze vieringen gaan wij dikwijls te communie. We doen het ech­ter zo vaak,dat we ons misschien niet meer of te weinig realise­ren, wat we dan doen.

Is het te vanzelfsprekend geworden? Soms gebeurt het ook wat slordig en snel.

Voor velen echter is de communie het hoogtepunt van de viering. Het geeft troost, kracht en bemoediging.

En ondanks onze kleinmenselijkheid krijgen we de opdracht om Jezus te volgen. Dat horen we, als we er met medemensen over spreken. Wie dat zegt, heeft het door wat te communie gaan werkelijk  betekent.


We ontvangen en accepteren dan immers de opdracht om Jezus achterna te gaan om deel te nemen aan het verbond van God met zijn volk, het volk dat ook wij zijn.

De vraag echter is: stelt een verbond, een overeenkomst, in onze tijd nog wel wat voor.

Worden verbintenissen zakelijk of relationeel niet dikwijls net zo gemakkelijk verbroken als ze zijn aangegaan?

We hoeven maar te kijken naar internationale verdragen of afspraken op politiek en financieel gebied.

En wat te denken van verbindingen op persoonlijk vlak: verbintenissen die op de klippen lopen, omdat de verbondspartners er niet of nauwelijks voor ijveren om de relatie- dus het -verbond – in stand te houden?

Straks - in deze viering op Sacramentsdag - gaan we zoals gewoon­lijk te communie.

Komen we dan nog naar voren, nu we hier hebben ontdekt, waartoe het ons verplicht?

Het is niet te hopen, dat velen blijven zitten vanuit de gedachte: die opdracht kan ik niet waarmaken.

Het is toch Pinksteren geweest en mogen we geloven, dat Gods Geest ons versterkt om ons verbond waar te maken.

En wat bovenal geldt: God gaat met ons mee. Hij is onze verbonds­partner, die ons nooit laat vallen. Jezus, de grote Middelaar tussen God de Vader en ons, houdt ons vast en laat ons weten:

Komt allen naar voren en neemt van het brood. Ontvangt zo het Lichaam van Jezus, onze Broeder, onze metgezel.

Daarmee zeggen wij: Jezus, ik heb je lief. Je bent om op te eten. Vuur ons en beziel ons, opdat we gaan dóén, zoals Jij het ons hebt voorgedáán.

Dan worden wij bloedverwanten, vrienden en vriendin­nen. Ja, tochtgenoten voor het leven.

Dan zullen we met elkaar, samenleven in vrede en gerechtigheid, hier en nu, in onze omgeving en tot ver daarbuiten.

 

Veghel, 3 juni 2018 Pastor J.Groot Zevert

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezinning 2  

 

 

8 april  2018

·     Handelingen 4, 32-35

·     Johannes 20, 19-31

 

‘Vrede laat Ik u na. Mijn vrede geef Ik u.’

 

Dierbare broeders en zusters, we horen die woorden van Jezus  in elke viering, en Hij voegt daar nog aan toe dat Hij vrede geeft ‘zoals de wereld die niet kan geven.’ Het zijn woorden uit zijn afscheidsrede tijdens het Laatste Avondmaal. De dag erna wordt Hij gekruisigd en sterft Hij een vreselijke dood. En wanneer Hij na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen verschijnt, zijn zijn eerste woorden opnieuw: ‘Vrede zij u.’ Geen verwijtende woorden van wrok om hun verraad, maar vrede. En die vredewens is zo belangrijk dat Jezus hem meteen herhaalt en de heilige Geest over zijn leerlingen laat neerdalen, opdat zij zouden kunnen vergeven, want als ze dat niet kunnen, is vrede onmogelijk, en kan het Koninkrijk van God niet tot stand komen. Dat Koninkrijk is immers geen rijk van wraak, en ook niet van macht en onderdrukking, maar van liefde, nederigheid en vergeving. In dat Koninkrijk heerst vrede zoals de wereld die niet kan geven. Want de wereld denkt dikwijls aan macht en eigenbelang, aan overheersing en uitbuiting, aan armoede en slavernij. Jezus daarentegen staat voor liefde en vrede. Dat blijkt uit zijn afscheidrede en uit zijn ontmoeting met zijn leerlingen.

 

Bij die ontmoeting valt natuurlijk ook Thomas op. Hij is afwezig, en wil bij zijn thuiskomst niet geloven dat Jezus aan de anderen verschenen is. Misschien wekt het verbazing, maar wellicht zijn wij te weinig Thomas. Hij is immers helemaal geen ongelovige Thomas, integendeel, hij is een diepgelovige apostel die niet wil dat zijn geloof verminkt wordt door een fantasieverhaal over Jezus die verrezen is en aan de anderen verschenen zou zijn. Goed geprobeerd, zegt hij, maar hou daar alstublieft mee op, want ik hou niet van zulk een pijnlijke fantasie.

 

Thomas is dus kritisch tegenover wat hij hoort, wij daarentegen zijn dat dikwijls niet of veel te weinig. Wij worden elke dag overspoeld door nieuws dat helemaal geen nieuws is. Heel dikwijls gaat het zelfs om leugens die verspreid worden om anderen te treffen via internet, Facebook, Instagram, You Tube, Wikipedia, Google, smartphone, twitter, weblogs en nog zoveel andere kanalen die allemaal ‘social media’ genoemd worden. Maar heel dikwijls zijn ze helemaal niet sociaal, want ze dienen vooral om veel geld te verdienen, om tegenstanders af te breken, om bij verkiezingen mensen te misleiden, en in het beste geval om nieuws dat geen nieuws is toch als belangrijk voor te stellen.

 

Van zulk zogezegd belangrijk nieuws worden we echt overspoeld. Bijvoorbeeld dat zeventig procent van de huisdieren obees is, anders gezegd: overzwaarlijvig. Dat het instellen van de zomertijd tot meer ongevallen en hartaanvallen leidt. Dat voetballer X een buitenverblijf heeft aan de Franse kust. Dat persoon IJ heel zeker de mol is. Allemaal nieuws dat helemaal geen nieuws is, maar  dat wel uitstijgt  boven dingen die het mensdom in zijn geheel treffen, en die dus echt wél belangrijk nieuws zijn. Bijvoorbeeld dat de opwarming van de aarde heel negatieve gevolgen heeft, en dat wij daar met zijn allen verantwoordelijk voor zijn. Dat er miljoenen vluchtelingen zijn en achthonderd miljoen mensen dagelijks honger lijden. Dat de wereld ziekelijk veel geld verbrast aan een waanzinnige en doodsgevaarlijke wapenwedloop. Dat de uitbuiting van armen en zwakken groeit. Dat de wereldleiders meer en meer dictators worden die hun wil opdringen. Dat … We kunnen nog een hele tijd zo doorgaan, en we kunnen er ook op wijzen dat vals nieuws en nepnieuws zeer veel invloed hebben, zozeer dat  ze  het doen en denken van ongelooflijk veel mensen volledig beïnvloeden. Dat er dus geen echt vrij denken en handelen meer is.

 

Broeders en zusters, laten we even kritisch zijn als Thomas en dus niet zomaar alles slikken wat op ons afkomt. Laten we ons op zijn minst afvragen of iets wel waar kán zijn. Maar laten we ons niet alleen spiegelen aan de kritische Thomas, maar ook aan de diepgelovige Thomas. Wanneer Jezus aan hem verschijnt, roept hij vol vreugde uit: ‘Mijn Heer en mijn God’, en dat is meteen de sterkste geloofsbelijdenis die in het evangelie te vinden is. Zijn ook wij zo diepgelovig? Komen ook wij in deze moeilijke tijden van kerkleegloop en kerksluitingen met vreugde uit voor ons geloof, en proberen wij er echt iets van te maken? Ik wens het ons allen toe, want alleen vanuit zulk diep geloof kan ook de vrede over ons komen die Jezus ons allen toewenst en die Hij ons ook nalaat. Amen.

 Pastoor Ard Smulders

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bezinning 3  

 

God blaast Zijn adem

over een ieder die zich

uitstrekt naar Zijn Geest.

God blaast met Zijn adem

en schenkt nieuwe levenskracht

 

God blaast met Zijn adem

en je leven verandert.

God blaast met Zijn adem,

niets zal meer hetzelfde zijn.

 

Hier ben ik Heer,

Mijn hart verlangt naar

een aanraking van Uw Geest.

 

Hier ben ik Heer,

Dompel mij onder,

Hernieuw Uw levenskracht in mij.

 

                     gebedskaart Congregatie van de H. Geest