Voor Email naar de website klik hier

 

Catechese / Leren geloven

 

Onder catechese wordt verstaan geloofsvorming door kennis, door geraakt worden en door de praktijk van het leven.

Catechese is een manier om eigen leven, waarden en normen telkens weer te toetsen aan de goede boodschap van Jezus Christus en in deze boodschap inspiratie te vinden voor een gelovige levenshouding.

Catechese momenten zijn met name te vinden in de voorbereiding op sacramenten en in de verkondiging.

Doopsel: Voor de doop dient contact opgenomen te worden met de parochie (zie "Waar kan ik terecht voor..."). 

De doop wordt voorafgegaan door een doopvoorbereiding van de ouders.

 

Eerste Heilige Communie: In het begin van het schooljaar ontvangen de kinderen van groep 4 via de basisscholen een uitnodiging voor een informatieavond voor de ouders van de aanstaande communicanten.

Deze informatieavond wordt zo mogelijk ook gepubliceerd in parochieblad en plaatselijke weekbladen.

Na de informatieavond kunnen ouders hun kind aanmelden voor de communievoorbereiding. Zowel voor de ouders als voor de kinderen zijn er voorbereidingsbijeenkomsten/catechesebijeenkomsten. De bijeenkomsten voor de ouders en de kinderen sluiten op elkaar aan.

Ook in een aantal vieringen wordt specifiek aandacht besteed aan de voorbereiding van de communicantjes.  Voor de contactpersonen in de parochies zie onder "waar kan ik terecht voor"  ( of klik hier )

 

Vormsel:

Het vormsel, de voorbereiding op het begin van volwassenheid, is niet in alle parochies op een zelfde moment.  

In sommige kerken binnen de parochie is het vormsel verschoven van het laatste jaar van de basisschool naar het brugklasjaar (H.Lambertus, H.Hart-H.Johannes).

Het jongerentraject van GO4IT! dat de jongeren voorbereidt op het vormsel duurt ruim een jaar. 

Het start in groep 8 van de basisschool en in de brugklas kunnen de jongeren ervoor kiezen om het Sacrament van het Vormsel te ontvangen.

Op deze site kunt u onder GO4IT! meer informatie vinden

 (zie verder onder "het vormselproject GO4IT")

 

Huwelijk: Voor het huwelijk dient contact opgenomen te worden met de parochie  of de pastor (zie "Waar kan ik terecht voor..."). Dit contact vindt over het algemeen ruim van te voren plaats om het tijdstip van de viering vast te leggen. Het is de bedoeling dat ongeveer een half jaar voor de huwelijksdatum het a.s. bruidspaar opnieuw contact opneemt met de pastoor voor de directe voorbereidingen.

Na een gesprek met de pastoor meldt deze het a.s. bruidspaar aan voor de huwelijksvoorbereiding. Samen met andere bruidsparen zijn er dan drie gespreksavonden rond diverse thema's. 

Tijdens het gesprek met de pastoor krijgt het a.s. bruidspaar een map met keuzemogelijkheden voor de viering. Ze kan met een goede voorbereiding een persoonlijke en verantwoorde viering worden samengesteld.

 

Kinder- en Jongerenpastoraat:

-Jongeren op pad: Om jongeren ook na het vormsel - op een leeftijd vaak vol met beginnende levensvragen - een verdere verdieping te kunnen bieden is er in de parochies H.Hart en H.Lambertus het project JONGEREN OP PAD  (JOP).

Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen hieraan meedoen. 

Deze jongeren komen ongeveer 1x per maand bij elkaar in een gezellige sfeer en hebben een eigen plek op de zolder van het parochiecentrum van de H.Lambertusparochie.

- Samen: "Samen" is een kleine uitgave die ouders en grootouders wil helpen bij de geloofsopvoeding van kinderen (kleinkinderen). Een grote variatie aan onderwerpen wordt daarbij als handreiking aangeboden. "Samen" wordt aangeboden in/of bij het gezamenlijke Parochieblad. 

-Werkgroep Kind en Kerk:

Tweemaal per jaar vind er overleg plaats tussen de werkgroepen van de parochie H.Lambertus die zich inzetten voor basisschool-kinderen en de scholen van de parochie. Bedoeling is afstemming van inhoud en programma's. 

 

Volwassenencatechese: 

-Voor volwassenen worden vier tot vijf maal per jaar extra thema-avonden georganiseerd. Er wordt een inleider uitgenodigd, die iets vertelt over een bepaald onderwerp ( bijvoorbeeld: rouw, opvoeding, geloof, pelgrimage).

Parochianen, maar ook mensen van buiten de eigen parochies zijn van harte welkom.

Via folders, parochieblad en plaatselijke pers wordt bekendheid gegeven aan de avond, het onderwerp en aan de manier van aanmelden. 

 ( voor een jaaroverzicht  klik hier )

 

-Bijbellezingen: In de Samen op weg kerk (Protestantse Kerk) wordt met regelmaat een cyclus van Bijbellezingen verzorgd gericht op en verzorgd door zowel katholieke als protestantse christenen van Veghel. Wanneer er Bijbellezingen worden gehouden wordt dit o.a. aangekondigd onder "Actueel Nieuws".