Beleidsplan
Start

 

  Voor Email naar de website klik hier  

                                                               BELEIDSNOTA  CLUSTERING  VAN  GELOOFSGEMEENSCHAPPEN         nov. 2015

 

 

Inleiding

In de parochiebestuursvergadering van 4 december 2014 is het idee geopperd om de Franciscusparochie met het oog op de toekomst in te delen in clusters vanwege de verwachte afname van zondagse priester-voorgangers in de komende jaren.

Onlangs heeft u van het parochiebestuur een brief (maart 2015) ontvangen met het verslag van de ronde langs de geloofsgemeenschappen, die in het najaar van 2014 plaatsvond. Daarin wordt deze voorliggende nota aangekondigd. Inmiddels is deze nota van het Pastoraal team goedgekeurd door het Parochiebestuur en wordt na een presentatie in de Pastoraatsgroep, aan de kerngroepen ‘Onder de Toren’ ter bespreking aangeboden.

Met oog op de nabije toekomst nodigt het Parochiebestuur u uit in eerste instantie mee te denken over de komende twee jaar als aanzet tot een beleidsplan voor de langere termijn. De datum van 1 Januari 2017 kan wat dat betreft een ijk-datum zijn.

 

Het is van groot belang om vóór 1 januari 2017 zekerheid te verkrijgen omtrent:

de opbouw van de parochie in de toekomst;

het aanspreken van doelgroepen, die zich de laatste jaren niet meer zo thuis voelen in de kerk, m.n. de gezinnen en leeftijdsgroepen tussen de 30 en de 60 jaar;

de locaties waar elke zondag een Eucharistieviering zal zijn en de liturgische locaties met een aanbod van vieringen;

een cursus voor lectoren en acolieten, om gesterkt met nog meer kennis en achtergrond hun werk te kunnen doen;

een geclusterde opzet van projecten rond Doopsel, Eerste Communie en Vormsel;

de opbouw van het jeugd- en jongerenwerk op het vlak van catechese en diaconie;

het samenwerken op het gebied van MOV en diaconie;

een gemeenschappelijk aanbod van activiteiten rond Vorming & Toerusting, alsmede spiritualiteit en bijbel-/gebedscatechese;

de vacatures  die er in werkgroepen zijn.

 

De basisgedachte is vooral om niet te hard van stapel te lopen, maar steeds kleine stapjes te zetten, zodat wat opgebouwd wordt, beklijft op de lange termijn. Dan kan de nieuwe parochie daadwerkelijk groeien tot een positief nieuw geheel.

 

Definitie van begrippen

Onder ‘geloofsgemeenschap’ verstaan we de locale verzameling van mensen, die met elkaar het geloof willen beleven en uitdragen in verbondenheid met de hele Franciscusparochie.

Onder ‘clustering van geloofsgemeenschappen’ verstaan we het samenwerkingsverband van 2 of 3 geloofsgemeenschappen binnen de Franciscusparochie.

 

De feitelijke clusters

Het voorstel is om tot de volgende clusterindeling te komen:

Cluster 1: Veghel en Mariaheide

Cluster 2: Erp, Keldonk en Boerdonk

Cluster 3: Zijtaart en Eerde

 

Bespreking van deze nota

In de geest van deze nota  vraagt het parochiebestuur de kerngroepen ‘Onder de Toren’ om in bovengenoemd  clusterverband onderstaande uitgangspunten goed in de bespreking van deze nota mee te nemen, omdat al wat hierna gezegd wordt uit deze uitgangspunten voortvloeit.  Het parochiebestuur hecht eraan te vermelden, dat het om voorstellen gaat, waarover het Parochiebestuur en de Pastoraatsgroep graag uw mening ontvangen.

 

Uitgangspunten

  1. De huidige gemeente  Veghel  is over twee jaar één geloofsgemeenschap/parochie, mogelijk met verschillende ‘bloedgroepen’ naar de oorspronkelijke Veghelse geloofsgemeen-schappen.  De kerkdorpen kennen elk hun eigen geloofsgemeenschap met een specifieke sfeer en identiteit maar zijn ook duidelijk met elkaar verbonden in de eenheid van de Franciscusparochie.
  2. Elke geloofsgemeenschap behoudt binnen het geheel van de Franciscusparochie en binnen het clustersamenwerkingsverband haar eigen uitvoerende vrijwilligers.
  3. Bestuurlijk zal de parochie-organisatie een wisselwerking zijn van  locaal en clusterkerngroepoverleg in samenspraak met het gemeenschappelijke parochiebestuur en de pastoraatsgroep.
  4. De beroepskrachten werken volgens een nauw overeen te komen taakverdeling voor de hele parochie met aandacht voor locaties en taakvelden.
  5. De Lambertuskerk in Veghel en de Servatiuskerk zullen gelden als liturgische centra van de parochie, waar het volledige liturgische aanbod van de R.K.Kerk gegarandeerd wordt.

 

Taakvelden en Clustering

 

Taakveld Liturgie

 

De liturgie als samenkomst van alle gelovigen rond het Woord en de Tafel van Onze Heer Jezus Christus zal onophoudelijk bron van geestelijk leven zijn.

Teamverantwoordelijke voor de liturgie is de pastoor.

Wat de liturgie in het model van clustering betreft kan het volgende gesteld worden op basis van bovengenoemde uitgangspunten:

 

 

Liturgische centra

Momenteel mag iedere geloofsgemeenschap zich met uitzondering van Keldonk elke zondag scharen rond een vaste voorganger meestal in de persoon van een emeritus-priester. Gezien de hoge leeftijden van de emeriti zijn wij bestuurlijk gezien genoodzaakt realistisch te kijken naar het komende decennium, waarin steeds duidelijker zal worden dat het priestertekort, dat elders in de Nederlandse kerkprovincie al veel eerder voelbaar was, ook in de Franciscus-parochie dichterbij zal komen met als consequentie, dat er prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt dienen te worden.

Het pastoraal team ziet het laatste uitgangspunt betreffend de Veghelse Lambertuskerk als een vast gegeven, dat overeenkomt met het beleid van het bisdom, m.a.w. deze hoofdkerk en bijhorende pastorie zijn het hart van de hele parochie inclusief wat hierboven gezegd is over het liturgische aanbod.  Praktisch gezien betekent dit, dat de pastoor en de diaken steevast op hoogfeesten voorgaan, alsmede in het eerste weekend van de maand, zonder evenwel de kerkdorpen te kort te doen. Op genoemde dagen zou een H. Mis met een koor wenselijk zijn.

Ook zal worden getracht in de diverse geloofsgemeenschappen  meer aandacht te besteden   aan de gezinsvieringen.  Hierdoor hopen we de groep parochianen van 30 tot 60 jaar te bereiken.

De capaciteit van de Lambertuskerk is gezien de huidige en te verwachten kerkbezoekers-aantallen als voldoende aan te merken voor de komende decennia.  De verdere materiële voorzieningen zullen op termijn nader bekeken worden, om zo als Veghelse gemeenschap ook in de toekomst levensvatbaar te kunnen blijven.

Graag ziet het Parochiebestuur, zoals hierboven gezegd, dat ook de Servatiuskerk te Erp naast de Veghelse Lambertuskerk als  liturgisch centrum wordt aangemerkt.

 

 

Kerkdorpen:

Cluster-inzet van voorgangers                                                                                                                                                                  

Voor de geloofsgemeenschappen in de kerkdorpen wil het pastoraal team de komende twee jaar tot 1 januari 2017 onderzoeken hoe een alternatief rooster voor zondagse locaties, waar een emeritus-priester niet meer voor kan gaan, gaandeweg operationeel kan worden.

Wellicht is het van belang met de emeriti in goed overleg te blijven over hoe zij zelf hun inzet voor de komende jaren zien.

Indien de vitaliteit  van de geloofsgemeenschappen als één van de uitgangspunten genomen wordt,  zullen de parochiële beroepskrachten zorgen voor de nodige ondersteu-ning van vrijwilligers, zodat op die zondagen dat er in de geloofsgemeenschap geen eucharistieviering (meer) plaats kan vinden er toch minstens per locatie of per cluster een viering is.  Bij afwezigheid of ontstentenis van een pastoor kan gedacht worden aan een woord- en gebedsdienst.

Speciale vieringen

Tijdens patroonsfeesten van de individuele geloofsgemeenschappen zal de pastoor acte de présence geven om uitdrukkelijk de band met de hele parochie te symboliseren.

Ten aanzien van doop-, huwelijks- en uitvaartvieringen zal het team een al dan niet structurele taakverdeling jaarlijks vaststellen. De bediening van het Doopsel en het inzegenen van huwelijken zijn voorbehouden aan de priester en de diaken. Mogelijk kunnen hierover per cluster afspraken gemaakt worden.

 

 

Doelstellingen Liturgie

L1:  Vanaf 1 januari 2017 zijn er in Veghel alleen nog parochievieringen in de Lambertuskerk.

L2:  In de kerkdorpen geldt vanaf die datum een nader te bezien roulatierooster voor de zondagse voorgangers met als mogelijkheid één Eucharistieviering op zondag per cluster op een roulerende locatie;

L3:  Per cluster is er jaarlijks één gezamenlijke Eerste Communieviering als het totaal aantal communicanten onder de 25 blijkt uit te vallen in het hele cluster;

L4:  Idem is er één vormselviering per cluster per jaar. De vormselprojecten zullen zo georganiseerd worden, dat mogelijk verschillende vormselprojecten toch op dezelfde vormseldatum uitkomen;

L5:  Wat avondwakes en uitvaarten betreft, deze vinden zoveel mogelijk plaats in de eigen dorpskerk vanwege de nabijheid van het eigen kerkhof;

L6:  Vanaf 1 januari 2017 zal er voor de hele parochie één Werkgroep Avondwakes zijn;

L7:  De pastoor gaat jaarlijks in elke geloofsgemeenschap voor op het patroonsfeest;

L8:  Verbinding tussen liturgie, catechese en diaconie

 

 

Taakveld Diaconie en Jongeren

 

De diaconie is de dienstverlenende kant van de parochie gericht op enerzijds de lokale dienstverlening (Hulpdienst Diaconie /Caritas en het M25-project met jongeren) en anderzijds externe aandacht voor Missie, Vrede en Ontwikkelingsvraagstukken (MOV) met als jaarlijks onderdeel de Vastenactie.

Teamverantwoordelijke voor de diaconie is de diaken.

 

 

Hulpdienst Diaconie / Caritas Veghel

De Hulpdienst Diaconie / Caritas Veghel is een project van nabije en kleine hulp aan mensen door vrijwilligers, georganiseerd vanuit de Franciscusparochie. De hulp van de Hulpdienst is vergelijkbaar met de vroeger zo bekende burenhulp en wordt gegeven aan alle mensen ongeacht  geloof, ras , kleur of status.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de genoemde prioriteiten ligt bij de Stuurgroep van de Hulpdienst Diaconie Veghel, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende kerken en uit de coördinatoren van de diverse werkgroepen van de Hulpdienst. De dagelijkse leiding berust bij het dagelijks bestuur (DB), aangewezen door de Stuurgroep.

De inpassing van de Hulpdienst Diaconie/ Caritas Veghel is in de organisatie van de nieuwe parochie H. Franciscus groeiende en een verdere verspreiding zal welkom zijn! De Hulpdienst Diaconie/Caritas is nu nog te veel georganiseerd vanuit de oude PEV. Wenselijk is dat ook vertegenwoordigers uit Erp, Keldonk, Boerdonk, Eerde, Zijtaart en Mariaheide zitting gaan nemen in de Stuurgroep. Diaconie en Caritas vallen onder verantwoordelijkheid van het Parochiebestuur. Vaak ligt dit gevoelig, vanwege de oecumenische variant van de huidige opzet.       

 

 

M25 project

In het M25 project worden jongeren tussen 12 en 18 jaar uitgedaagd hun grenzen te verleggen. Het is voor hen een mooie kans om nieuwe ervaringen op te doen door zich actief in te zetten voor anderen. Ruim 10 jaar draait  dit project, afkomstig uit Delft, in meerdere bisdommen van Nederland. Steeds meer parochies sluiten zich aan en nemen dit project over om jongeren actief te betrekken bij het evangelie. De naam M25 is afgeleid van de bijbel tekst Matteus 25, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat  het belangrijk is op te komen voor de zwakkeren in onze samenleving:  hongerigen,  dorstigen,  naakten,  vreemdelingen,  zieken, en  gevangenen. U kent ze ongetwijfeld. In  M25 staat het doen centraal. Je gaat je actief inzetten mét en voor deze mensen die je ontmoet.  Zo kun je bijvoorbeeld met de kinderen in de vrouwenopvang naar de film gaan of  meehelpen met maaltijden voor daklozen. Verder boodschappen doen voor ouderen, rolstoelen rijden in een verzorgingshuis of  iets betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij kijken daarbij  natuurlijk naar de leeftijden van de leden en bepalen zo wie  waar wordt ingezet!  

Op dinsdag 20 januari 2015 is het startsein gegeven voor de oprichting van een M25 groep. Wij spraken over een manier om de Veghelse jongeren een zinvolle activiteit aan te bieden in aanvulling op hun voornamelijk prestatiegerichte schoolomgeving. Hierbij is de boodschap van het evangelie, de “caritas”, het geven om je medemens,  basis voor de keuze van de activiteiten.  M25 is bedoeld als een project voor de hele parochie.

In september hopen wij met een groep van 8-10 jongens en meisjes te starten.

 

Doelstellingen Diaconie en jongeren / MOV

D1:     Diaconie terugbrengen in het centrum van onze geloofsgemeenschap.

D2:     Verbinding tussen liturgie, catechese en diaconie.

D3:     Jongeren met het project M25 (parochieel project) kennis laten maken, d.w.z. het diaconaal handelen van de kerk.

D4:     De hulpdienst diaconie ( van de oude PEV)  over heel de Franciscusparochie verspreiden.

D5:     In de kerkdorpen behouden dat wat er aan diaconie is, in verbinding met de Franciscusparochie!.

 

 

Taakveld Catechese

 

Vanuit de gedachte, dat geloof een integraal deel van het mens-zijn is, is de catechese als vormend en verdiepend geloofsonderricht een basisgegeven voor versterking van de geloofszin. Rond catechese kunnen mensen van uiteenlopende leeftijden elkaar ontmoeten. Getracht zal worden, waar mogelijk, tevens verbindingen te leggen met liturgische en diaconale momenten.

Teamverantwoordelijke voor de catechese is de pastorale werker.

 

Jeugdcatechese

Het werken in drie clusters binnen de parochie vereenvoudigt de voorbereiding op het Doopsel, de Eerste Communie en het Vormsel. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen groepen samengevoegd worden. Andere mogelijkheden zijn het gemeenschappelijk trainen van begeleiders, die wel hun eigen locale groep kinderen of jongeren hebben. Er kan een vruchtbare mix zijn tussen bijeenkomsten met de eigen groep samen met grotere bijeenkomsten met groepen uit andere geloofsgemeenschappen. Dit hoeft zich zelfs niet te beperken tot het eigen cluster. Eenzelfde themaprogramma vergemakkelijkt de organisatie in grote mate, omdat er gelijktijdig activiteiten gepland kunnen worden. Ouderavonden zouden iets grootschaliger kunnen worden opgezet en daardoor minder in getal worden. Daardoor blijft voldoende tijd over voor de begeleidende pastor, om ook daadwerkelijk inhoudelijk begeleiders te coachen.

 

 

Volwassenencatechese

De volwassenencatechese kan zondermeer de hele parochie betreffen en misschien nog een uitstraling hebben naar buiten de parochie. Te denken valt aan een vergelijkbaar program-ma, zoals de Werkgroep Vorming&Toerusting dat momenteel organiseert. Het is belangrijk, om jaarlijks ook een diaconaal thema in te plannen.

Eventueel in samenwerking met de Abdij van Berne kunnen  leerhuizen voor voorgangers van gebedsdiensten en uitvaarten nieuw opgezet worden. Ook andere bijbelgeïnteresseerden zouden kunnen aansluiten. Gezien het aanbod van de KBO’s hoeven de ouderen niet specifiek als doelgroep door de parochie aangesproken te worden.  Juist de ‘middenleeftijden’ (30-60 jaar) zouden als doelgroep in beeld moeten komen en vooral ouders van gezinnen met kinderen.

 

Catechetische momenten gekoppeld aan andere activiteiten

Indien mogelijk moet gestreefd worden naar dwarsverbanden met andere sectoren van het parochiewerk zoals liturgie of diaconie.

 

 

Doelstellingen Catechese

K1:   Eerste Communie- en Vormselprojecten per cluster organiseren;

K2:   Het programma van Vorming & Toerusting uitdrukkelijk inrichten naar de midden-leeftijdsgroeperingen;

K3:   Opzetten van een Leerhuis rond geloofs-, gebeds- en Bijbelcatechese;

K4:   Verbinding tussen catechese, liturgie en diaconie.

 

 

‘Taakveld’ Communicatie

 

In bovengenoemde brief van het Parochiebestuur komt ook het parochieblad ter sprake en m.n. hoe de verdeling van lokale en inhoudelijke informatie verbeterd kan worden. Wellicht is het een idee de lokale informatie iets meer in clusterverband naar buiten te brengen om zo een paar extra pagina’s inhoudelijkheid te winnen.

Parallel aan het parochieblad en in volledige eenheid van stijl kan ook de nieuwe website vormgegeven worden.

Tot slot zijn er de algemene locale media, waarin ook parochiële berichtgeving in toenemende mate een plek kan krijgen.

De Werkgroep Communicatie is in dezen verantwoordelijk voor het overkoepelende beleid.

 

 

Taakverdeling van het pastoraal team en de vrijwilligers binnen het clustermodel

 

Inzake de taakverdeling van het pastoraal team kan het huidige schema de leidraad zijn. Het zal jaarlijks opnieuw van een update worden voorzien.

Met het oog op de vrijwilligers is het van groot belang in te zetten op permanente werving, vorming en scholing van vrijwilligers, opdat niemand door tekort aan menskracht teveel naar zich toegeschoven krijgt.

De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers wordt gestaag hoger. Vandaar dat het belangrijk is een actueel beeld te krijgen van de vrijwilligers in de hele parochie, om zo zicht te houden op het versterken van werkgroepen.

 

Doelstellingen Vrijwilligersbeleid

V1:   Werkgroepen met oudere leden proberen vacatures opgevuld te krijgen met mensen uit de leeftijdsgroep tussen de 30 en 60 jaar;

V2:    Voor taken, die niet veel organisatie vergen, zoals bijvoorbeeld lector zijn, bij voorkeur ook jongeren vragen;

V3:    Adressenlijsten goed actueel houden;

V4:    Een of tweejaarlijkse parochiedag(en) of vrijwilligersbijeenkomsten blijven supporten;

V5:    Avondwakevoorgangers meer scholing bieden om voor te gaan in avondwakes.

 

 

Pastoraalteam Franciscusparochie Veghel november 2015